Regulaminy

Aktualizacja: 18.01.2018 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.MAZURY.COM

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z Mazury.com
        3.1 Ogólne warunki korzystania z Mazury.com
        3.2 Zasady uczestnictwa Użytkowników
4. Zasady korzystania z Ofert
        4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
        4.2 Opłaty
        4.3 Sesja fotograficzna
        4.4 Tłumaczenie
        4.5 Punkty pozycjonujące
5. Odpowiedzialność stron
        5.1 Odpowiedzialność Administratora
        5.2 Postępowanie reklamacyjne
6. Postanowienia końcowe

Załącznik: Polityka prywatności
 
 
1. Postanowienia wstępne
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących.

2. Administrator  umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.Mazury.com równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.
 
2. Definicje
 
1. Administrator – Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: info@mazury.com , numer telefonu: 515-515-062.

2. Mazury.com / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie Mazury.com, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, który opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Dyskusji.

6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych (np. jacht) lub inny obiekt (np. restauracje, atrakcje) stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Mazury.com.

7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

9. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
3. Warunki korzystania z Mazury.com.
 
3.1 Ogólne warunki korzystania z Mazury.com

1. Warunkiem technicznym korzystania z Mazury.com jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Materiały zamieszczone przez Mazury.com, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia, oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Mazury.com stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Mazury.com w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Mazury.com w prowadzonych przez Mazury.com serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Mazury.com do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:
- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- treść została dodana przez właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
- treść zawiera odnośniki do innych stron,
- treść narusza interesy Serwisu,
- treść narusza dobre imię Serwisu,
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc.

8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.  

9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
 2) Dane kontaktowe uprawnionego;
 3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
 4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
 6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
 7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
 8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
 9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu Mazury.com – Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

13.  Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

14. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

15. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

16. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny.

17. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 14, Serwis usuwa zakwestionowaną treść/ocenę z bazy.

3.2 Zasady uczestnictwa

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Użytkowników, którzy zostali zarejestrowani przez Administratora i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.

4. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy skontaktować się z Administratorem poprzez zakładkę „Kontakt”. Ze względu na politykę Mazury.com dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest przedłożenie do wglądu serwisowi Mazury.com dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Osoba prawna powinna przedłożyć wydruk z KRS.
5. Publikacja Ofert jest płatna dla kategorii wymienionych w cenniku.
6. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis Mazury.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

11. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.

12. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownikom oraz Gościom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia konta utworzonego w Serwisie.

13. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

14. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem,  Administrator może zawiesić jego Konto.
 
4. Zasady korzystania z Ofert
 
4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert

1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Lokalu;
b) opis główny Lokalu,
 c) opis dodatkowy Lokalu w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc), d) do 100 zdjęć Lokalu,
 e) dane teleadresowe Lokalu,
 f) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
 g) cennik Lokalu,
 h) profil właściciela Lokalu, (łącznie: „Dane”).

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, przy czym dla każdego z Lokali będących przedmiotem tych Ofert przypisany jest odrębny numer ID.

3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany Lokalu będącego przedmiotem Oferty pod danym ID.

4. Użytkownik nie może w ramach Mazury.com zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Mazury.com i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:
a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ, d) odnośników do stron internetowych,
 e) formularzy kontaktowych.

7. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html:

 


4.2 Opłaty  

1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu Mazury.com polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Mazury.com.

2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.

3. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.

4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.

5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.

6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

7. Aktywny użytkownik zawierając umowę z firmą Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz wybierając określony abonament, oprócz płatności opisanych w pkt.6 ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. Kwota pieniężna odpowiadająca wysokości wartości opłaty za abonament (w zależności od tego na jaki abonament użytkownik zdecydował się) będzie pobierana przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej Aktywnego Użytkownika. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Użytkownik wybrał.

7a. Aktywny użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy Nocowanie.pl sp. z o.o.

7b. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych:
 Aktywny użytkownik ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych. W celu rezygnacji wystarczy zaznaczyć w panelu administracyjnym swojego obiektu, zmianę formy płatności za abonament (zakładka w menu: Płatności i reklamy>>Ustawienia płatności).

8. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za nie wykorzystany okres Abonamentu.

4.3 Sesja fotograficzna

1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, który znajduje się na stronie https://www.mazury.com/info/cennik,16008,id,16008.html  z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. Usługę w postaci sesji fotograficznej należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 515-515-062 z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Sesja Fotograficzna obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć Lokalu, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk.

3. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej w danym roku kalendarzowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

4. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia są własnością Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza, oraz na jednej stronie internetowej Użytkownika.

5. Mazury.com zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej.

6. Zdjęcia z sesji fotograficznej są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wyższej rozdzielczości np. do celów publikacji w prasie, folderach reklamowych, według stawek zawartych w Cenniku.

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych sesji fotograficznych w danym roku abonamentowym według stawek zawartych w Cenniku.

8. Mazury.com będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub usług oraz w innych prowadzonych serwisach internetowych), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii godzi się na łączenie tych fotografii z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.
4.3.1 Usługa Strony WWW

1. W ramach usługi strony www Mazury.com udostępnia Aktywnym Użytkownikom subdomenę w ramach „Mazury.com”, np. nazwalokalu.Mazury.com („Usługa Strony WWW”).

2. W celu aktywacji Konta w ramach Usługi Strony WWW Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego wyboru w panelu administracyjnym Serwisu.

3. Po dokonaniu rejestracji, Dane w Usłudze Strony WWW ustalane są domyślnie na podstawie Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

4. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 515-515-062, a także za pomocą panelu administracyjnego Usługi Strony WWW lub panelu administracyjnego Serwisu. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo dokonać:
 a) zmiany logotypu,
 b) zmiany zdjęć w nagłówku strony,
 c) edycji treści Oferty głównej z zastrzeżeniem pkt. 4.1.

5. Pozostałe dane pobierane są automatycznie z Serwisu.

6. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie.

7. W procesie aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi.

8. Właścicielem Strony WWW jest Administrator i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania Oferty Użytkownika w Serwisie. Udostępnienie subdomeny nie skutkuje przeniesieniem przez Administratora na rzecz Użytkownika praw z jej użytkowania, a jedynie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi umieszczenia treści objętych Umową.

9. Jako właściciel Strony WWW, Administrator nie ogranicza sobie w żaden sposób możliwości publikacji w subdomenie wszelakich form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.

10. W ramach uprawnienia Mazury.com, o którym mowa w pkt. 9 Użytkownik zobowiązuje się udostępnić, na użytkowanej subdomenie, Serwisowi:
a) miejsca dla 10 dowolnych odnośników (linków) reklamowych,
 b) boksu informacyjnego z logo Serwisu,
 c) miejsca dla kodów reklamowych i statystyk z sieci reklamowych wskazanych przez Serwis.

11. Prawo korzystania z Usługi Strony WWW wygasa z chwilą upływu okresu Abonamentu lub utraty statusu Użytkownika w Serwisie.

12. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Mazury.com, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Mazury.com.

13. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania prawa własności Administratora do użytych w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.

4.4 Tłumaczenie

1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język niemiecki w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
 a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług, który znajduje się na stronie Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach uiszczonego Abonamentu.

3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu:               515-515-062 lub mailowo pod adresem: info@Mazury.com z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza.

6. Mazury.com zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) na tekście/pod tekstem tłumaczenia.

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych tłumaczeń według stawek zawartych w Cenniku.

8. Mazury.com będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

4.5 Punkty pozycjonujące

1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według. przelicznika 1 miesiąc stażu = 5 stałych punktów pozycjonujących. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.

2. Punkty pozycjonujące zmienne -  jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w serwisie www.mazury.com

3. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto.

4. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.mazury.com Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście)

5. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.

4.5.1. Automatyczne redukowanie punktów

1. W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty.
2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika.
3. Punkty są redukowane dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie.
4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.mazury.com

4.5.2. Zamawianie dodatkowych punktów

1. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.

2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny (https://www.mazury.com/lokalizacje/punkty/). Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty.
lub przelewem na konto
 NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
BRE BANK:  14 1140 1094 0000 2555 0000 1008
 
w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

3. Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych
 
4.5.3. Rezygnacja z usług

1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.mazury.com, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty.

2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.mazury.com

3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu. W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.

5. Odpowiedzialność stron

5.1  Odpowiedzialność Administratora

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.
 
2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł, odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
 
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. 

4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

5.2  Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Mazury.com może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 
3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
6. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Mazury.com. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Mazury.com zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w punkcie 1 powyżej.

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Przetwarzanie danych i polityka prywatności

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."