Regulaminy

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z USŁUGI STRONY WWW
W RAMACH SERWISU
WWW.MAZURY.COM

 

ZWAŻYWSZY, IŻ:

 

(A) Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.mazury.com („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”), który określa zasady korzystania z Usługi Strony WWW, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi, w zależności od sposobu rejestracji:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym Usługi Strony WWW,
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej,
c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej.


(B) Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

 

(C) NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie („Licencjodawca”), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym („Licencja”), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;

 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

 

REGULAMIN

 

§ 1
[Zakres podmiotowy Regulaminu]

 

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Usługi Strony WWW poprzez jej aktywację w Serwisie („Licencjobiorca”), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie, a następnie aktywacji Usługi, samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.

 

2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

3. Warunkiem uzyskania statusu Licencjobiorcy Usługi Strony WWW jest dokonanie rejestracji w Serwisie www.mazury.com

 

4. Prawo korzystania z Licencji Usługi Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Licencjobiorcy w Serwisie www.mazury.com

 

§ 2
[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

 

1. W ramach Licencji, Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego w ramach Usługi Strony WWW informacji handlowej obejmującej:

 

(1) opis główny reklamowanego obiektu,
(2) opis dodatkowy w postaci terminowych ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
(3) do 100 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
(4) dane teleadresowe obiektu,
(5) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta,

(łącznie: „Dane”).

Szczegółowe parametry Danych określono w § 3 poniżej.

 

2. Za pomocą panelu administracyjnego Licencjobiorca ma prawo dokonać:
a) wyboru szaty graficznej strony www, przy użyciu udostępnionych przez Licencjodawcę wzorów szablonów, kolorystyki i układu kolumn,
b) zmiany logotypu,
c) zmiany zdjęć w nagłówku strony,
d) edycji treści oferty głównej.

 

3. Dokonanie przez Licencjobiorcę jakichkolwiek dodatkowych zmian może nastąpić jedynie po uprzednim skierowaniu do Licencjobiorcy zapytania określającego rodzaj zaproponowanego rozwiązania. Realizacja propozycji Licencjobiorcy zostanie wykonana po uiszczeniu ustalonej wcześniej ceny i w ustalonym terminie.

 

4. W ramach Licencji Licencjodawca nie udostępnia Licencjobiorcy praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW (np. CMS), a także innych użytych rozwiązań.

 

§ 3
[Dane]

 

1. Po dokonaniu rejestracji, Dane w Usłudze Strony WWW ustalane są domyślnie na podstawie Danych umieszczonych przez Licencjobiorcę w Serwisie www.mazury.com

 

2. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu:  515-515-062, a także za pomocą panelu administracyjnego Usługi Strony WWW lub panelu administracyjnego Serwisu www.mazury.com

 

3. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie www.mazury.com

 

4. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Usłudze Strony WWW jak i Serwisie, przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

 

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

 

6. Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) będą uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.

 

7. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.

 

8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Usłudze Strony WWW, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Usłudze Strony WWW oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.

 


 

§ 4
[Aktywacja Usługi Strony WWW]

 

1. Z uwagi, iż Usługa Strony WWW stanowi integralną część Serwisu www.mazury.com Licencjobiorca dokonuje rejestracji w Serwisie.

 

2. W celu aktywacji Konta w ramach Usługi Strony WWW Licencjobiorca powinien dokonać odpowiedniego wyboru w panelu administracyjnym Serwisu.

 

4. W procesie aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi.

 

5. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Licencjobiorcy („Login”) nie jest zajęty przez innego Licencjobiorcę. Jeśli Login jest dostępny, Licencjobiorca może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Licencjobiorca może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.

 

6.W procesie aktywacji Licencjobiorca ustanawia swoje hasło („Hasło”).

 

7. Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Licencjodawca będzie korzystał w sposób określony w § 9.

 

8. Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

 

9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się zadziałania Licencjobiorcy.

 

10. Licencjobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Licencjobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Licencjobiorcę do działania w jego imieniu.

 

11. Konta są niezbywalne.

 

§ 5
[Szczegółowe obowiązki Licencjobiorcy]

 

1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.

 

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie oraz w ramach Usługi Strony WWW treści naruszających prawa osób trzecich.

 

3. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.

 

4. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania prawa własności Licencjodawcy do użytych w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie www.mazury.com rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.

 

§ 6
[Opłaty]

 

1. Z tytułu udzielonej Licencji Licencjobiorca, poza bezpłatnym okresem  promocyjnym, uiści na rzecz Licencjodawcy Abonament. Wysokość Abonamentu ustala się w formie ryczałtu według stawek wskazanych w Cenniku, udostępnionym Licencjobiorcy przy okazji rejestracji w Serwisie.

2. Kwota Abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż wynikająca z Cennika długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, zaś rezygnacja z usług świadczonych przez Licencjodawcę przed upływem czasu Licencji nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty Abonamentu.

3. Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT, usługa Licencjodawcy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wartość usługi powiększona jest o podatek VAT według właściwej stawki.

4. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie wskazanym na otrzymanej przez Zleceniodawcę fakturze pro forma. Płatność nie będzie uznana, jeśli kwota przelewu nie zgadza się z kwotą podaną fakturze pro forma albo tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru faktury pro forma, uniemożliwiają zidentyfikowanie osoby wpłacającej.

5. Publikacja oferty w Serwisie następuje po odnotowaniu wpłaty za wybrany rodzaj usługi i okres rozliczeniowy.

6. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Licencjobiorca nie wypowiedział umowy w drodze pisemnej, Licencjodawca może wedle swojego uznania zakończyć Licencję, zawiesić jej obowiązywanie albo kontynuować jej obowiązywanie, obciążając Licencjobiorcę za dalszą publikację oferty według stawek wynikających z Cennika.

 

 

§ 7
[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

 

1. Licencjodawca ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Licencjobiorcy wynagrodzenia z tytułu Licencji. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest do kwoty 100 złotych.

 

2. LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA PRZEDMIOT LICENCJI W STANIE, W JAKIM JEST („JAK WIDAĆ”) BEZ JAKIEJKOLWIEK DODATKOWEJ GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OFERTY PONOSI LICENCJOBIORCA.

 

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.

 

4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.

 

5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników Usługi Strony WWW związane z ofertą Licencjobiorcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

 

6. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

 

7. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Usługi Strony WWW, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenie serwerów.

 

§ 8
[Skutki naruszenia Regulaminu]

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.

 

2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 9
[Korespondencja elektroniczna]

 

1. Dokonanie aktywacji Usługi Strony WWW oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

 

2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.

 

3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

§ 10
[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych]

 

1. Licencjobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu przez Licencjodawcę w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom.

 

2. Za datę złożenia oświadczenia przez Licencjobiorcę uważa się datę aktywacji Usługi Strony WWW. 3. Oświadczenie Licencjobiorcy oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia prawa do Licencji.

 

§ 11
[Upoważnienie do korzystania z utworu]

 

1. Licencjobiorca oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Licencjodawcę do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów.

 

2. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Licencjobiorca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Licencjodawcy z tytułu wykorzystywanych utworów.

 

§ 12
[Klauzula salwatoryjna]

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

§ 13
[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2012, ostatnia aktualizacja 29.05.2012

 

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Licencjodawcę.

 

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 

4. W przypadku dokonania zmiany zasad odpłatności za korzystanie z usługi Strony WWW Licencjobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z korzystania z Usługi w terminie 14 dni od daty obowiązywania zmienionego Regulaminu. Rezygnacja nie wpływa na obowiązki Licencjobiorcy wynikające z korzystania z Serwisu www.mazury.com

 

5. Licencjodawca zastrzega prawo całkowitego wyłączenia Usługi Strony WWW.

 

6. Wyłączenie usługi Strony WWW nie wpływa na obowiązek uiszczenia opłaty Abonamentowej wynikającej z korzystania z Serwisu www.mazury.com

 

7. O wyłączeniu Usługi Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przekazanie odpowiedniej informacji na aktualny adres email Licencjobiorcy.

 

§ 14
[Cesja praw]

 

Licencjonodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Licencjonobiorca zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

 

§ 15
[Wybór prawa i sądu]

 

1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

 

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

§ 16

 [Przetwarzanie danych osobowych]


1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy    o świadczenie usług przez użytkownika oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.

2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię, nazwisko, pseudonim użytkownika
2) adres poczty elektronicznej

3. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Powyższe uprawnienie użytkownik realizuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: info@mazury.com

 § 17
[Rozwiązanie umowy]

1. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 

2. Niezależnie od powyższego, Administrator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia wpisu pochodzącego od użytkownika, w razie niezgodności wpisu z prawem lub postanowieniami regulaminu.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW POZYCJONUJĄCYCH W SERWISIE MAZURY.COM

 

(aktualizacja 29.05.2012)
Informacje ogólne

 

 1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według. przelicznika 1 miesiąc stażu = 5 stałych punktów pozycjonujących. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.
 2. Punkty pozycjonujące zmienne -  jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w serwisie www.mazury.com
 3. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto.
 4. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.mazury.com Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście)
 5. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.

Automatyczne redukowanie punktów

 1. W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty.
 2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika.
 3. Punkty są redukowane dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie.
 4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.mazury.co,

Zamawianie dodatkowych punktów

 1. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.
 2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny (http://www.mazury.com/lokalizacje/punkty/). Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty.
 3. lub przelewem na konto

   

  NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  ul. J. Ligonia 1
  20-805 Lublin
  BRE BANK:  14 1140 1094 0000 2555 0000 1008

   

  w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

 4.  Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych

 

Rezygnacja z usług
 1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.mazury.com, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty.
 2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.mazury.com
 3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu. W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.

 

 

Na skróty:

Mazury

Mazury to kraina historyczna oraz etnograficzna położona na północnym wschodzie Polski. Geograficznie jest część Pojezierza Mazurskiego a także Iławskiego. Mazury są położone w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnie zlodowacenie mające miejsce około 14000-15000 lat temu ukształtowało krajobraz Mazur. Teren jest pagórkowaty, z wieloma jeziorami, rzeczkami i strumykami. Około 30% powierzchni Mazur pokrywją lasy. Na północy Mazur przeważają grądy a na południu możemy ogłądać bory sosnowe oraz mieszane.

Nazwa Mazury została wprowadzona przez władze pruskie w XIX wieku.

"Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz- (brudzić, smolić, mazać) – pierwotnie słowo maź, oznaczało smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy – do którego dodano przyrostek -ur."

W dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza i z tym należy wiązać pochodzenie słowa Mazury. Z Mazowsza w dawnych czasach napływało na teren Mazur bardzo wiele osób, które się tu osiedlały. Mieszkańcy Mazur byli w większości z wyznania protestantami a dokładniej luteranami, którze władali jednak językiem polskim.

Mazury nazywa się Krainą tysiąca jezior ale na Mazurach jezior jest ponad dwukrotnie więcej

Warmia a Mazury

Mazurzy w większości byli protestantami i wraz z reformą narodziła się odrębność tej krainy poneiważ religia stała się głównym kryterium ludności która zamieszkuje te tereny. Warmia była natomiast katolicka i do 1772 roku wchodziła w skład Polski a reszta kraju była protestancka.

Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej pod jakimkolwiek względem - Warmia natomiast tak. Nie da się więc jednoznacznie ustalić granic Mazur. Mazurzy to w skrócie Prusacy, protestanci a ich język to Polski lub mazurski. Ich germańska asymilacja miała miejsce do roku 1945 a potem większość z nich wyjechała do Niemiec. Dzisiaj rdzennych Mazurów jest na Mazurach około 5000.

"We współczesnej branży turystycznej określenie Mazury rozszerzyło swoje znaczenie: wszędzie, gdzie na północnym wschodzie Polski występują jeziora, pagórki i lasy, mówi się o Mazurach."